Γνωρίστε το SchoolsAid

Προσδωκόμενος στόχος της παρούσας πλατφόρμας είναι η δυνατότητα σε κάθε εκπαιδευτικό να μπορεί να γίνει αυτόνομος συνοδοιπόρος στην ανάπτυξη των κοινωνικών και συναισθηματικών σχέσεών του με την εκπαιδευτική πράξη και στην προώθηση της ψυχικής ενδυνάμωσής του, μέσα από καλές πρακτικές.


Τί είναι και σε ποιούς απευθύνεται το SchoolsAid ;

Το SchoolsAid αφορά εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής και μη, ειδικοτήτων και τάξεων, με χρόνια εμπειρία και μη που έχουν ανάγκη να επικοινωνήσουν με άλλους εκπαιδευτικούς και ειδικούς επιστήμονες στοχεύοντας στη διαχείριση ζητημάτων που άπτονται της εκπαιδευτικής πράξης, αλλά και της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου, διατηρώντας εχεμύθεια, εμπιστοσύνη και ισότιμη αντιμετώπιση στην επίλυση προβληματισμών.

Κάθε μέλος υποστηρίζεται από:

  • Δημιουργία λογαριασμού
  • Ανταλλαγή σκέψεων – συζήτηση- συμβουλή- καθοδήγηση
  • Ενημέρωση και επικοινωνία
  • Αξιολόγηση προηγούμενων δράσεων και καταστάσεων και πρόταση εναλλακτικών και νέων

Εισαγωγικό σημείωμα

Η ενημέρωση και η επικοινωνία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, μέσα από την απόκτηση γνώσεων και τη διαμόρφωση νέων αντιλήψεων σχετικά με τη διδακτική, την αναπαραγωγή και την τροφοδότηση της γνώσης.

Η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού είναι εκείνη η φυσική πορεία, που θα υποστηρίξει εξελικτικά και την ακαδημαϊκή ανάπτυξη του μαθητή. Μ’ ένα καλύτερο εκπαιδευτικό που στοχεύει στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας αλλά και των γνώσεων του, όπως επίσης και της ψυχο- κοινωνικής ανάπτυξής του, είναι ευκολότερη και η πορεία της ποιότητας της εκπαίδευσης των μαθητών. Είναι αποδεκτό από ερευνητές του θέματος ότι η θετική συμπεριφορά και η γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών εξαρτάται από τη θετική στάση και τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών, κατά ένα μεγάλο ποσοστό (Fullan, 2010). Οι εκπαιδευτικοί που ασχολούνται με την επιμόρφωσή τους, την επαγγελματική τους ανάπτυξη, αλλά και την ψυχική τους ενδυνάμωση είναι δυνατό να είναι περισσότερο αποτελεσματικοί στην τάξη και να επιτυγχάνουν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα (Fullan, 2010).

Ιδιαίτερα δημιουργική ιδέα αναφορικά με την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, αλλά και την ταυτόχρονη βελτίωση σχολικών και μαθητικών δυνατοτήτων και βελτιώσεων, είναι η πραγματοποίηση δικτύων μάθησης, που θα επιτρέψουν στους εκπαιδευτικούς να εργαστούν από κοινού εντός και μεταξύ των σχολείων και ταυτόχρονα να επικοινωνήσουν με επιστημονικούς συμβούλους και φορείς που θα τους ενημερώσουν και θα υποστηρίξουν την προσπάθεια τους για ισορροπημένη και υγιή εξέλιξη. Οι συμμετέχοντες θα μαθαίνουν μέσω της συμμετοχής τους περισσότερα μέσα από την ενεργή οικοδόμηση γνώσης παρά μέσω παθητικής λήψης πληροφοριών (Jones & Harris, 2010; Μαρμαρά, 2014).

Ο καθοριστικός ρόλος των διαπροσωπικών σχέσεων και των συναισθημάτων του εκπαιδευτικού στο έργο του, προσδιορίζουν την αναγκαιότητα ύπαρξης δικτύου υποστήριξής τους. Η κατανόηση προβλημάτων των εκπαιδευτικών σχετικά με τα θέματα διαχείρισης (τάξεως, συναισθημάτων, μαθητών, διακρίσεων, ανταγωνισμών, διοίκησης, γονέων κτλ) υπογραμμίζει την σπουδαιότητα επικοινωνίας των εκπαιδευτικών με επιστήμονες που θα τους ενημερώνουν και θα τους υποστηρίζουν σε σημαντικά επαγγελματικά και ψυχοκοινωνικά θέματα.

Σκοπός της ανάπτυξης δικτύων

Η επίγνωση των αναγκών και των προβλημάτων της εποχής – κατά κύριο λόγο κοινωνικοοικονομικών- κατέστησαν την ανάγκη ενημέρωσης και επικοινωνίας του εκπαιδευτικού δύσκολη μεν, αλλά αναγκαία δε. Η ενίσχυση της ανάπτυξης της ψυχικής ενδυνάμωσης και των κοινωνικο- συναισθηματικών σχέσεων ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και ειδικούς του αντικειμένου της εκπαίδευσης κατέστη πιθανόν πιο αναγκαία από ποτέ.

Στόχος λοιπόν της ανάπτυξης του παρόντος δικτύου είναι η σύσφιξη και ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και η ανάπτυξη θετικής ενίσχυσης των συναισθημάτων του εκπαιδευτικού αναφορικά με τα καθημερινά θέματα που αντιμετωπίζει. Το παρόν δίκτυο επικοινωνίας συμπράττει στην ανταλλαγή σκέψεων και κατανόηση προβληματισμών, προκειμένου να δημιουργηθούν εναλλακτικές μορφές σχολικής κουλτούρας και συνολική αξιοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του κάθε εκπαιδευτικού σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες.

Η ταυτόχρονη ενίσχυση της προσωπικής ψυχικής ανθεκτικότητας μέσα από τη συνεργασία και την ανταλλαγή απόψεων στο εκπαιδευτικό forum, προωθεί την ένταξη στην εκπαιδευτική κοινότητα, την αλληλοαποδοχή, την αρμονική συμβίωση με το κοινωνικό σύνολο και την ισότιμη κοινωνική ένταξη.